Мисия на неправителствената организация

Сдружението осъществява дейност в общественополезна полза, изразяваща се в подкрепа на дейности, свързани с обучението, квалификацията, професионалната реализация, кариерното, личностното развитие и гражданското участие на младите хора.

Цели на организацията

1. Да помагаме в хора в неравностойно положение;  
2. Помагаме на социални домове;  
3. Да развиваме дейности като: Фестивали и Пректи за БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ  
4. Подпомагане социализацията и адаптивността към пазара на труда, на младежите на неравностойно положение, интегриране на хората, независимост от социалната им принадлежност , религиозни убеждения, етническа принадлежност и други;  
5. Противодействие на негативни социални явления.  
6. Приобщаване на хората към постиженията на съвременния свят, подпомагане с участието им в международни програми и инициативи. Стимулиране, идеи и информация, интелектуални ценности и сътрудничество

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info